מדיניות השקעות אחראיות

בהתאם לחוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מס’ 2021-9-13 בנושא “תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 לשער 5 “ניהול נכסי השקעה” (שיקולי השקעה הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי ולסיכונים מתפתחים מהותיים (כגון סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים)”, במסגרת מדיניות ההשקעה הכוללת שנקבעת על ידי ועדת השקעות של משקיע מוסדי, תיקבע מדיניות השקעה ביחס לשיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי בתחום ההשקעות (להלן: “שיקולי ESG“).

 להלן תיאור תמציתי של מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG של מנהל ההשקעות של החברה, מיטב בית השקעות, אשר ועדת ההשקעות של החברה החליטה לאמצה במסגרת מדיניות ההשקעות של החברה: שיקולי היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי השקעות.