דוחות רבעוניים לשנת 2019

תקנון קסם מעודכן

תקנון ישן

פירוט תיקונים

תקנון חברה מנהלת