בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפורט מספר הקידוד של קרן השתלמות קסם שיצויין על גבי

טפסים ומכתבים בנוגע לעמית בקרן. למספר הקידוד בסופו יתווסף מספר העמית בקרן.

מס הקידוד של הקופה:

קידוד מסלולי השקעה