מדיניות ונהלים

במהלך הרבעון האחרון לא בוצעו העברת זכויות עמיתים שלא במזומן