דוחות רבעוניים לשנת 2024

חברה מנהלת קסם דוח רבעון 1-2024 חתום

אישור רוח רשימת נכסים 3.24

הוצאות ישירות 2023 מאוחד