חברי ועדות

חברי ועדת השקעות

גב' בלה רזניק

קרן עמרם-אייזנברג

יצחק שילון

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים, ובכפוף להוראות הדין.

חברי ועדת ביקורת

יצחק שילון

חיים הופר

ד"ר יפעת אלקלעי

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון