ממונה על פניות ציבור

ק.ס.מ – קרן השלתמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע”מ

לתשומת ליבכם, עומד לרשותכם ערוץ ישיר למבקר הפנים של קרן ההשתלמות