ק.ס.מ - קרן השלתמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

נכון לתאריך 31.12.2017:

שם הקופה

שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל

ק.ס.ם קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים

0.07%