ק.ס.מ – קרן השלתמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע”מ

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

בחוזר גמל 2017-9-8 “משיכת כספים של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה”, נקבעו הוראות לעניין אופן משיכת הכספים בידי יורשים.

במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין, תאפשר החברה משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

א) יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8,000 ש”ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו);

ב) עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

ג) המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

      1) הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית;

      2) הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;

      3) התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;

ד) המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;

ה) החברה בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור;

כיצד ניתן למשוך את הכספים?

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי הקרן:

טלפון מס`: 03-5651081 | מייל: kesem@malam-lts.com