picture that represents success

משיכת כספים – עמית שנפטר

במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות קסם , להלן הליך בדיקת זכאותך לכספים בחשבון של עמית נפטר: 

בדיקת הזכאות מתבצעת ע”י הצגת המסמכים הבאים*:

  • תעודת פטירה של העמית.
  • צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם לנדרש.
  • צילום ת.ז. עדכנית של הפונה.

במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון המנוח או הסכום לתשלום העומד לזכות מוטביו של המנוח נמוכים מ- 8,000 ש”ח, וכל עוד לא נאמר בהוראת מינוי מוטבים שמסר הנפטר אחרת, בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו רשאים למשוך את הכספים בהליך מקוצר שאינו דורש הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובכפוף להוראות הדין. פירוט הליך המשיכה והטפסים הנדרשים במקרה זה ניתן למצוא באתר בקישור

  • http://www.keren-kesem.co.il/GemelWeb/Templates/ContentPage9.aspx?menuItem=20763&subMenuItem=3380
  • איש קשר בדבר בדיקת הזכאות נמצא תחת הקישור “צור קשר”.
  • *יובהר כי עשויים להיות טפסים ומסמכים רלוונטיים אחרים שידרשו.