ק.ס.מ - קרן השלתמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

שמות בעלי שליטה:

שמות בעליי מניות:

בעל המניות
מספר מניות וסוג
אחוז בזכויות הצבעה
מדינת ישראל
מניית הנהלה א1
50%
מניית הנהלה א1
הסתדרות הביוכימאים
מניית הנהלה ב1
50%
סה"כ
100%
כל מנייה היא 0.0001 ₪ ערך נקוב.