ק.ס.מ - קרן השלתמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

The Company for the Management of a Training Fund for Biochemists and Microbiologists Ltd., collects a management fee from KMSM Training Fund for Biochemists and Microbiologists in the amount of actual expenses.

In 2020, the company charged management fees at an average rate of 0.47%.