קטגוריות
כללי

משיכת כספים – עמית שנפטר

במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות קסם , להלן הליך בדיקת זכאותך לכספים בחשבון של עמית נפטר: 

בדיקת הזכאות מתבצעת ע”י הצגת המסמכים הבאים*:

 • תעודת פטירה של העמית.
 • צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם לנדרש.
 • צילום ת.ז. עדכנית של הפונה.

במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון המנוח או הסכום לתשלום העומד לזכות מוטביו של המנוח נמוכים מ- 8,000 ש”ח, וכל עוד לא נאמר בהוראת מינוי מוטבים שמסר הנפטר אחרת, בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו רשאים למשוך את הכספים בהליך מקוצר שאינו דורש הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובכפוף להוראות הדין. פירוט הליך המשיכה והטפסים הנדרשים במקרה זה ניתן למצוא באתר בקישור

 • http://www.keren-kesem.co.il/GemelWeb/Templates/ContentPage9.aspx?menuItem=20763&subMenuItem=3380
 • איש קשר בדבר בדיקת הזכאות נמצא תחת הקישור “צור קשר”.
 • *יובהר כי עשויים להיות טפסים ומסמכים רלוונטיים אחרים שידרשו.

קטגוריות
כללי

איתור חשבונות עמיתים

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקים בימים אלו ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים, אשר יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא זה חייבת החברה להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל חשבונות העמיתים. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר ע”ש העמית בקה”ש. הנך זכאי/ת לבקש מהחברה להסיר מהממשק הנ”ל את המידע אודות חשבונך בקה”ש לביוכימאים ומיקרוביולוגים. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל החברה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל.

 1. טופס בקשת להסרת פרטים מהממשק האינטרנטי נמצא תחת הקישור ” טפסים להורדה”.
 2. איש קשר בדבר הממשק האינטרנטי נמצא תחת הקישור “צור קשר”.
קטגוריות
כללי

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים בחשבון עמית נפטר.

 

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים בחשבון עמית נפטר.

במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות קסם , להלן הליך בדיקת זכאותך לכספים בחשבון של עמית נפטר: 

בדיקת הזכאות מתבצעת ע”י הצגת המסמכים הבאים*:

 1. תעודת פטירה של העמית.
 2. צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם לנדרש.
 3. צילום ת.ז. עדכנית של הפונה.

 

 

במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון המנוח או הסכום לתשלום העומד לזכות מוטביו של המנוח נמוכים מ- 8,000 ש”ח, וכל עוד לא נאמר בהוראת מינוי מוטבים שמסר הנפטר אחרת, בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו רשאים למשוך את הכספים בהליך מקוצר שאינו דורש הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובכפוף להוראות הדין. פירוט הליך המשיכה והטפסים הנדרשים במקרה זה ניתן למצוא באתר בקישור [http://www.keren-kesem.co.il/GemelWeb/Templates/ContentPage9.aspx?menuItem=20763&subMenuItem=3380

איש קשר בדבר בדיקת הזכאות נמצא תחת הקישור “צור קשר”.

 

 

*יובהר כי עשויים להיות טפסים ומסמכים רלוונטיים אחרים שידרשו.

 

 

קטגוריות
כללי

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

בחוזר גמל 2017-9-8 “משיכת כספים של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה”, נקבעו הוראות לעניין אופן משיכת הכספים בידי יורשים.

במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין, תאפשר החברה משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

א) יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8,000 ש”ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו);

ב) עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

ג) המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

1) הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית;

2) הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;

3) התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;

ד) המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;

ה) החברה בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור;

כיצד ניתן למשוך את הכספים?

 1. יש להגיע למשרדי הקרן עם ת.ז ושיק מקורי מבוטל, לצורך זיהוי העמית ולמלא טופס בקשה למשיכה.
 2. יש למלא כתב שיפוי

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי הקרן:

בטלפון מס`: 03-6966077 או בכתובת מייל: keren-kesem@bezeqint.net

 

 

קטגוריות
כללי

Demo Test Blog3

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!